การติดตั้ง Robocode (Robocode Installation)

26 04 2008

สรุปและดัดแปลงจาก http://robocode.sourceforge.net/

[April 26, 2008]

หลังจากไปช่วยท่านอาจารย์ยืน ที่มีการสอน  Robocode (run บน Windows) ให้น้อง ๆ ป.5-ม.1 ค่ายสมองแก้วที่ม.เกษตรศาสตร์ จัดที่กำแพงแสน ก็พบว่าสนุกดีจึงอยากนำมาลงบนเครื่อง Linux (Ubuntu) ดู

ก็พอสรุปได้ดังนี้

1. ต้องทำการติดตั้ง java  ก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 ไปที่เมนู System->Administrator->Synaptic Package Manager

1.2 ค้นหาโดยกดปุ่ม search แล้วพิมพ์ sun-java

1.3 เลือกโดยการ Mark for Installation ที่เป็น Java5 จำนวน 2 file (5 file) (น่าจะเลือกให้อัตโนมัติเมื่อเลือก jre และ jdk)

sun-java5-bin

sun-java5-demo

sun-java5-fonts

sun-java5-jdk     *** Java Development Kit อันนี้จำเป็นสำหรับเวลาแก้ไข และ compile หุ่น

sun-java5-jre     *** Java Runtime Environment เป็นตัวหลักในการใช้งาน

หลังจากนั้นก็ apply แล้วรอ download พร้อมติดตั้งเสร็จ

2. ติดตั้ง Robocode

2.1 สามารถ download robocode setup ไพล์ได้จาก http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=37202 โดยทำการเลือกไฟล์ เช่น   robocode-setup-1.6.0-Beta-2.jar

2.2 ทำการสร้าง directory  และทำการติดตั้ง

mkdir RobocodeFIle

cd RobocodeFile

java -jar robocode-setup-1.6.0-Beta-2.jar        ใส่ชื่อไฟล์ที่ downloadมา

2.3 ในระหว่างที่ทำการติดตั้ง จะสามารถเลือก Folder ที่ต้องการติดตั้งได้ แต่ถ้าเลือกตามค่า default ก็จะทำติดตั้งที่ /root/robocode

2.4 ตอนนี้ที่ /root/robocode น่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อย มีfile เยอาะแยะ

3. วิธีการเรียกใช้งาน Robocode

3.1 เปลี่ยนไปที่ robocoode directory

cd /root/robocode

3.2 ls ดูก็จะพบ file  ชื่อ robocode.sh ซึ่งเป็น file ที่ใช้ในการเรียก robocode ขึ้นมาทำงาน

sudo ./robocode.sh

3.3 ตอนนี้น่าจะเห็น GUI ของ robocode แสดงขึ้นมาบนหน้าจอแล้ว  เฮ้! ใช้ได้แย้ว

3.4 ต้องลองทดสอบสร้างหุ่นด้วย เพื่อดูว่าสามารถ compile ได้ไหม (ถ้าลง jdk ตามข้อ 1.3 ก็จะไม่มีปัญหา ถ้าไม่เช่นนั้นจะฟ้องว่า jikes ทำงานไม่ได้ครับผม)

3.5 ****** สำหรับ guru ****** ก็สามารถเรียกจาก command line ก็ทำได้ครับ แต่ระวังหน่อย จะมีการ post ผิดด้วยแหละผมแก้ใน wiki แล้ว

java -Xmx512M -Dsun.io.useCanonCaches=false -cp libs/robocode.jar:libs/codesize.jar robocode.Robocode

จริง ๆ แล้วก็ดูจากไฟล์ robocode.sh  ก็จะมีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกัน โดยมี parameter ต่างกันบ้าง

4. วิธีการใช้งาน

4.1 สามารถดูที่ http://testwiki.roborumble.org/w/index.php?title=Robocode/Getting_Started ครับ

Advertisements
การติดตั้ง VMWare (VMWare Installation on Ubuntu)

26 04 2008

สรุปและดัดแปลงจาก http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=613976

[April 26, 2008]

1. เนื่องจากหา vmware จาก Synaptic Package Manager ไม่พบจึงต้อง aptget เอง

2. ต้องเริ่มจากลง supporting package

sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`
sudo apt-get install xinetd

3. สร้าง directory เช่น “vm” แล้วทำการแตก file

mkdir vm

cd vm

tar -xvzf VMware-server-1.0.5-80187.tar.gz

4. ทำการติดตั้ง

cd vmware-server-distrib
sudo ./vmware-install.pl

5. การติดตั้งนี้ดูเหมือนจะไม่สำเร็จ อย่าตกใจ

6. ให้ทำการ download patch เพื่อแก้ไขด้วยขั้นตอนดังนี้

wget http://uruz.org/files/vmware-any-any-update-116.tgz
tar -xvzf vmware-any-any-update116.tgz
cd vmware-any-any-update116
sudo ./runme.pl

7. จากนั้นทำการ config vmware

sudo vmware-config.pl

8. การเรียกใช้ อาจยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำการจัดการกับ libraries

sudo ln -sf /lib/libgcc_s.so.1 /usr/lib/vmware/lib/libgcc_s.so.1/libgcc_s.so.1
sudo ln -sf  /usr/lib/libpng12.so.0 /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0

9. ตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วแหละ ลองเริ่มทำงานที่เมนู Applications->Other->VMWare Server Console

10. ***** ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ที่ใช้ 64-bit เท่านั้น ******

10.1 ให้เพิ่มคำสั่งแก้ไข  path โดยใช้คำสั่ง sed ตามนี้ แล้วน่าจะใช้ได้เลย

sudo ln -s /usr/lib32 /usr/l32
sudo sed -i -e ’s/usr\/lib/usr\/l32/g’ /usr/lib32/gtk-2.0/2.10.0/loader-files.d/libgtk2.0-0.loaders
sudo sed -i -e ’s/usr\/lib/usr\/l32/g’ /usr/lib32/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.1200.9

10.2 สำหรับผู้ใช้ 32-bit ที่เผลอไปใช้คำสั่งในข้อ 10.1 ก็ให้ทำการแก้คืนโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

sudo sed -i -e ’s/lib/usr\/l32\/usr/g’ /usr/lib32/gtk-2.0/2.10.0/loader-files.d/libgtk2.0-0.loaders
sudo sed -i -e ’s/lib/usr\/l32\/usr/g’ /usr/lib32/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.1200.9

ติดตั้ง openvpn (openvpn Installation – Ubuntu)

24 04 2008

[April 24, 2008]

1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง openvpn

1.1 ไปที่เมนู System->Administrator->Synaptic Package Manager

1.2 ค้นหาโดยกดปุ่ม search แล้วพิมพ์ openvpn

1.3 เลือกโดยการ Mark for Installation หลังจากนั้นก็ apply แล้วรอ download พร้อมติดตั้งเสร็จ

2. ดาวน์โหลดใบประกาศ (certificate) ขอยกตัวอย่างจาก openvpn ของม.เกษตร

2.1 เปิดหน้าเว็ป https://vpn.ku.ac.th/

2.2 ทำการ login ด้วย username  และ passwd ของรหัสนนทรี (nontri account)

2.3 เลือกที่เมนู “ใบประกาศ” แล้วทำการดาวน์โหลดใบประกาศ ซึ่งจะได้ไฟล์ fengxxx.zip (ตามชื่อรหัสนนทรี ที่เป็น zip file) สมมติให้ save ไฟล์ไว้ที่directory ชื่อว่า OpenVPN

2.4 ทำการแตก zip ไฟล์ ซึ่งจะได้ไฟล์มาอีก 5 ไฟล์คือ

cd OpenVPN

ca.crt  fengxxx.crt  fengxxx.key  fengxxx.ovpn  README.txt

2.5 ทำการแก้ไขไฟล์ fengxxx.ovpn

vi fengxxx.ovpn

จากนั้นให้ไปทำการ comment บรรทัดที่มี MyTap ออกโดยเติม #หน้าบรรทัด

#dev-node MyTap

ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งใบประกาศครับ

3. การเรียกใช้ openvpn

3.1 เปลี่ยน directory ไปที่เก็บใบประกาศ (ในที่นี้คือ OpenVPN)

cd OpenVPN

3.2 ทำการเรียกโปรแกรม openvpn ตามด้วยใบประกาศดังนี้

sudo openvpn fengxxx.ovpn

ซึ่งจะต้องทำการกรอก username และ passwd

Enter Auth Username: fengxxx
Enter Auth Password:

จากนั้นก็จะมีข้อความแสดงการทำงานดังนี้

Thu Apr 24 20:58:55 2008 WARNING: file ‘fengxxx.key’ is group or others accessible
Thu Apr 24 20:58:55 2008 LZO compression initialized

Thu Apr 24 20:59:02 2008 Initialization Sequence Completed

แสดงว่าขณะนี้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ

**** ห้ามปิดหน้าต่างของ terminal นี้ ***** ถ้าปิดก็จะหยุดการทำงานของ openvpn

3.3 ทำการตรวจสอบหมายเลขไอพีที่เป็นของ openvpn (ในที่นี้คือ tap0) ที่ได้รับมาแทนไอพีเริ่มต้น(ในที่นี้เป็นการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายคือ wlan0)ไ ด้ดังนี้

root@moose:~# ifconfig
ก็จะเห็น

tap0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:ff:b5:xx:xx:xx

inet addr:158.108.xxx.xxx  Bcast:158.108.xxx.xxx  Mask:255.255.254.0

RX bytes:3903 (3.8 KB)  TX bytes:6601 (6.4 KB)

wlan0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:d2:xx:xx:xx

inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

RX bytes:26563603 (25.3 MB)  TX bytes:699150 (682.7 KB)